Wymiana windy, dźwigu osobowego lub towarowego? Modernizacja?
Ekspertyzy i projekty techniczne wykonują certyfikowani rzeczoznawcy.

Tytularni rzeczoznawcy SIMP wykonują m. in.:

 • ekspertyzy wind do modernizacji (wymiana windy, wymiana dźwigu)
 • ekspertyzy dźwigów osobowych (awaria windy)
 • ekspertyzy dźwigów towarowych
 • projekty wind

Ośrodek nasz oferuje pomoc przy opracowaniu dokumentacji przetargowej na wymianę dźwigów i pełnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami modernizacyjnymi.

Zakres opracowania obejmuje:

 • opracowanie technicznej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • program funkcjonalno-użytkowy wymiany dźwigów.

Wykonawcami ekspertyz są tytularni rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, posiadający uprawnienia w zakresie urządzeń dźwigowych i transportu wewnątrzzakładowego.

Standardowa oferta zawiera:

 1. Inwentaryzacja szybów i urządzeń dźwigowych istniejących dźwigów

  Inwentaryzacja podstawowych parametrów wymiarowych i użytkowych dźwigów oraz inwentaryzacja istniejących szybów przedstawiona w formie rysunkowej i tabelarycznej - na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej połączonej z pomiarami.

 2. Ocena stanu technicznego dźwigów

  Ocena techniczna poszczególnych podzespołów dźwigowych, stopień ich zużycia, wpływ zużycia na bezpieczeństwo użytkowników, wskazanie niezgodności starych rozwiązań z obecnie obowiązującymi normami dźwigowymi

 3. Informacje dla Właściciela dźwigów, przed modernizacją:
  • zalecenia dotyczące modernizacji dźwigów osobowych
  • obowiązki właściciela dźwigów przed podjęciem modernizacji
  • wytyczne dźwigowe do wykonania prac remontowo-budowlanych szybu i maszynowni
  • program funkcjonalno-użytkowy
  • parametry techniczne dźwigów po modernizacji
  • warunki na budowie i montażu
  • zabezpieczenie jakości i gwarancje
  • warunki techniczne do spełnienia przez potencjalnych oferentów
  • standard wykonania dźwigów, itp.

 4. Kierunki modernizacji dźwigów. Założenia konstrukcyjne i użytkowe nowych dźwigów po modernizacji, zgodnie z wymaganiami Właściciela.

  W opracowaniu przedstawione będą założenia konstrukcyjne dźwigów w formie rysunkowej, tabelarycznej i opisowej. Biorąc pod uwagę potrzeby właściciela obiektu i warunki budowlane szybów opracowane będą po dwa warianty rozwiązań konstrukcyjnych dźwigów:
  • wariant ekonomicznego zakresu modernizacji
  • wariant z podwyższonym standardem użytkowym

 5. Zakres prac budowlanych niezbędnych do wykonania zabudowy nowych dźwigów

  Wytyczne do wykonania prac remontowo-budowlanych szybu dla dźwigów po modernizacji, zwłaszcza w zakresie otworów wentylacyjnych, otworów drzwiowych i otworów linowych w płycie maszynowni.

 6. Ocena szacunkowa kosztów modernizacji dźwigów
  • oszacowanie kosztów prac remontowo-budowlanych
  • wycena dostawy zespołów dźwigowych
  • wycena montażu dźwigu
  • zestawienie zbiorcze kosztów wykonania modernizacji dźwigu

  Koszty prac budowlanych, uzupełniająco-dostosowawczych, koszty dostawy i montażu dźwigów - będą ocenione szacunkowo na podstawie znajomości cen rynkowych w środowisku dźwigowym.

Masz pytanie?