Opinie o innowacyjności.
(Także Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - PO IR 2014-2020).
Certyfikowani rzeczoznawcy.
Ekspresowe terminy. Konkurencyjne ceny!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT wydaje niezależne opinie o innowacyjności stosowanej technologii lub maszyn w przedsiębiorstwach ubiegających się o dotacje unijne (fundusze unijne) w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO).

Sporządzamy opinie o innowacyjności do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz pod kredyt na innowacje technologiczne (kredyt technologiczny) Działanie 3.2 (Poddziałanie 3.2.2).

Opinie o innowacyjności sporządzamy dla klientów ubiegających się o dofinansowanie unijne (dotacje unijne na innowacje) z funduszy i programów unijnych w celu stworzenia innowacyjnego biznesu.

Wyceniamy także nowe i używane maszyny i urządzenia rolnicze pod dotacje dla rolników oraz na potrzeby Wojewódzkich Urzędów Pracy.

SIMP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu krajowym (ogólnopolskim) i jako takie ma ustawowe prawo do wydawania opinii o innowacyjności.

Sporządzamy opinie o innowacyjności do wniosków o dofinansowanie dla wszystkich województw w terminach ekspresowych (kilka dni).

Wykonaną opinię o innowacyjności przekazujemy w wersji elektronicznej (mailem) do akceptacji a następnie, wraz z dokumentami potwierdzającymi nasze uprawnienia do wydawania opinii, pocztą pod wskazany adres.

Sporządzane w naszym Ośrodku opinie o innowacyjności mają charakter indywidualny i uwzględniają wymogi działania, z którego Beneficjent ubiega się o wsparcie w danym programie.

Standardowo opinia zawiera analizę rynku w zakresie opiniowanej technologii, określenie rodzaju innowacji (innowacja produktowa, procesowa), określenie okresu stosowania opiniowanej technologii w kraju i na świecie itd.

Bezpośredni nadzór nad sporządzanymi opiniami pełni dyrektor Ośrodka Jolanta Marciniak, która jest rzeczoznawcą SIMP w specjalności 105 - rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami). Od stycznia 2005 współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako członek oceniający wnioski unijne w ramach działania 2.1 (Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo) i działania 2.2.1 (Dotacje na innowacyjne inwestycje). W latach 2008 - 2014 była ekspertem unijnym opiniującym projekty do Działania 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Łącznie zaopiniowała ok. 1500 projektów. Wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny innowacyjności projektów zaowocowało przyznaniem w roku 2016 przez Krajową Komisję Rzeczoznawców unikatowej specjalności rzeczoznawczej - rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami).

Masz pytanie?